Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Hondensport Nieuw-Vennep.

gevestigd te Lisserbroek aan de Lisserdijk 375. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34307636.

Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hondensport Nieuw-Vennep en/of Hondenschool Nieuw-Vennep: bovengenoemde stichting die, in uitoefening van haar onderneming, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Hondentrainer: de hondentrainer, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende het geven van cursussen en activiteiten met honden.

1.3 Cursist: hondeneigenaar die Hondensport Nieuw-Vennep wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond. De hondeneigenaar geeft hiermee direct de Hondentrainer van Hondensport Nieuw-Vennep dezelfde Opdracht.

1.4 Overeenkomst/Opdracht: de online inschrijving waarbij de Hondensport Nieuw-Vennep zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, of hondensport activiteit.

1.5 Periode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, en/of activiteiten volgens aan de hand van een zogenaamde strippenkaart.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Hondensport Nieuw-Vennep/Hondentrainer.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondensport Nieuw-Vennep/Hondentrainer middels mondelinge of (online) schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

2.2.a Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij Hondensport Nieuw-Vennep geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het volledig verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.

2.4 De cursist is verplicht het verschuldigde bedrag voor de aanvang van de deelneming aan een hondensport per bank te voldoen .

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding mondelinge dan wel schriftelijke bevestiging van betreffende cursus.

2.6 De cursist ontvangt na aanmelding voor deelname aan een hondensport mondelinge dan wel schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraak.

2.7 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

3.1 Hondensport Nieuw-Vennep bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de cursussen en activiteiten.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud Hondensport Nieuw-Vennep het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus en/of hondensport.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 Hondensport Nieuw-Vennep bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van halsbanden met gesp- of kliksluiting. In overleg met de Hondentrainers mogen andere vormen van trainingsmiddelen, mits vriendelijk voor de hond, gebruikt worden. Slipkettingen, prikbanden, e.d. zijn niet toegestaan op het terrein van de Hondensport Nieuw-Vennep. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

3.6 De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen.

3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

3.9 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door Hondensport Nieuw-Vennep aangewezen plek.

Artikel 4: Cursussen en hondensport

4.1 Puppy socialisatiecursus: Cursist komt in aanmerking voor puppy socialisatiecursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 7 weken.

4.2 Hondensport: Cursist komt in aanmerking voor hondensport wanneer de hond waarmee deel genomen wordt 4 maanden of ouder is.

4.3 De cursussen bestaan uit lessen in opeenvolgende, ononderbroken, reeksen van 10 tot 13 weken.

Artikel 5: Annulering van lessen

5.1 Hondensport Nieuw-Vennep bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die zijn afgelast worden automatisch verschoven.

5.2a Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.

5.2b Afgelasting dient mondeling (persoonlijk of per telefoon), per e-mail of per whattsapp te geschieden.

5.2c Door de cursist afgelaste lessen komen altijd automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met Hondensport Nieuw-Vennep. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

5.3a De cursist dient bij deelname aan een hondensport minimaal 24 uur van tevoren zijn/haar afgelasting door te geven. Afgelasting dient mondeling (persoonlijk of per telefoon), per e-mail of per whattsapp te geschieden.

5.3b Indien een cursus of deelname aan een sport minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd door cursist worden 50% van de kosten van de de trainings- /cursusdag in rekening gebracht.

5.3c Wordt een trainingsdag en/of cursusdag door Hondentrainer afgezegd dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Hondensport Nieuw-Vennep

6.1 Hondensport Nieuw-Vennep is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.2 Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste éénmaal het cursusgeld.

6.3 Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool en hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

6.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondensport Nieuw-Vennep op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

6.5 De Hondentrainer is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de cursus-, activiteiten-, en/of trainingsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid. In welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de Hondentrainer verzekerd kan zijn.

6.6 De Hondentrainer/Hondensport Nieuw-Vennep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de activiteit plaatsvindt.

7.2 De cliënt dient een actieve WA. verzekering af te sluiten, waarin aansprakelijkheid van de hond in de polis is opgenomen en is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Hondensport Nieuw-Vennep van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle door Hondensport Nieuw-Vennep verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de Stichting Hondensport Nieuw-Vennep. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.